Všetky ceny obsahujú DPH vo výške 23%.

Obchodné podmienky

Zasady sprzedaży w Jaroszpol.com

Internetový obchod dostupný na https://www.jaroszpol.com prevádzkuje Krystian Jarosz, ktorý podniká pod názvom Firma Usługowo-Handlowa JAROSZPOL Jarosz Krystian na adrese Łętowe 265, 34-733 Mszana Górna, NIP: 7371982780, 93625 REGON , zapísaná do registra podnikateľov Centrálnej evidencie a informácií o hospodárskej činnosti vedeného ministrom hospodárstva.

Kontaktné údaje predajcu:

– telefón: +48 880 207 047, +48 886 650 599 alebo +48 18 47 24 900,

– e-mailová adresa: biuro@jaroszpol.com

Tento dokument (ktorý je zároveň predpismi podľa zákona zo dňa 18.07.2002 o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami), ďalej len „predpisy“, definuje druhy a rozsah poskytovania služieb elektronicky prostredníctvom Internetového obchodu. , pravidlá pre uzatváranie kúpnych zmlúv prostredníctvom Internetového obchodu, pravidlá pre plnenie týchto zmlúv, práva a povinnosti Zákazníka a Predávajúceho, ako aj postup pri odstúpení od zmluvy a reklamačný poriadok.

§1. Definície

1. Internetový obchod – internetový obchod dostupný na https://www.jaroszpol.com

2. Predávajúci – Krystian Jarosz podnikajúci pod názvom Firma Usługowo-Handlowa JAROSZPOL Jarosz Krystian na adrese Łętowe 265, 34-733 Mszana Górna, NIP: 7371982780, REGON: 122396650.

3. Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba alebo organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony, uzatvoril zmluvu s Predávajúcim.

4. Spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá uzatvára s Predávajúcim právny obchod, ktorý priamo nesúvisí s jej obchodnou alebo profesijnou činnosťou.

5. Služba – elektronické služby poskytované Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu.

6. Kúpna zmluva – zmluva uzatvorená na diaľku medzi Zákazníkom a Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu, ktorej predmetom je kúpa Produktu.

7. Produkt – produkt, ktorý si Zákazník zakúpi prostredníctvom Internetového obchodu.

8. Objednávkový formulár – formulár dostupný v Internetovom obchode, ktorý vám umožňuje zadať objednávku na kúpu Produktu.

9. Pracovný deň – jeden deň od pondelka do piatku, okrem štátnych sviatkov.

§2. Všeobecné ustanovenia

1. Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť Zákazníkovi služby v rozsahu a za podmienok uvedených v Poriadku.

2. Zákazník sa zaväzuje používať Internetový obchod v súlade s platnou legislatívou a zásadami spoločenského spolunažívania.

3. Zákazník využívajúci Služby Predávajúceho je povinný dodržiavať tieto Pravidlá.

4. Predávajúci dodržiava zásady ochrany osobných údajov Zákazníkov stanovené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z r. 27/04/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES.

5. Zákazník súhlasí s tým, aby predávajúci zhromažďoval, uchovával a spracovával osobné údaje za účelom plnenia zmluvy. Podrobné podmienky zhromažďovania, spracovania a ochrany osobných údajov Predávajúcim sú uvedené v „Zásadách ochrany osobných údajov“ Internetového obchodu.

6. Informácie o Produkte dostupné na stránke Internetového obchodu predstavujú výzvu na uzavretie zmluvy v zmysle čl. 71 zákona z 23. apríla 1964, Občiansky zákonník.

7. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke internetového obchodu sú ceny brutto.

8. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť ceny Produktov dostupných v Internetovom obchode, uvádzať nové Produkty, ako aj viesť a zrušiť propagačné akcie alebo vykonať zmeny v prebiehajúcich akciách.

9. Zákazníkovi je zakázané poskytovať nezákonný alebo urážlivý obsah. Zákazník je povinný používať webové stránky predávajúceho spôsobom, ktorý nenaruší ich fungovanie, najmä nepoužívaním špecifického softvéru (vrátane malvéru) alebo zariadení.

10. Medzi osobitné riziká spojené s využívaním elektronických služieb patrí možnosť neoprávnených osôb získať prístup k údajom prenášaným cez sieť alebo uloženým na počítačoch pripojených k sieti a zasahovať do týchto údajov, čo môže mať za následok najmä ich stratu, neoprávnená zmena alebo deaktivácia. pomocou služieb ponúkaných prostredníctvom Internetového obchodu.

§3. Služby a všeobecné zmluvné podmienky

1. Predávajúci používa Internetový obchod na poskytovanie služieb elektronicky prostredníctvom:

a) poskytovanie obsahu o ponuke a produktoch na webovej stránke internetového obchodu,

b) umožnenie vyplnenia objednávkového formulára za účelom uzavretia kúpnej zmluvy.

2. Služby uvedené v bode 1 sú poskytované bezplatne.

3. Zmluva o poskytovaní elektronických služieb vo forme umožnenia vyplnenia objednávkového formulára sa uzatvára s Objednávateľom na dobu určitú, kedy začne vypĺňať formulár a zaniká odstúpením od vypĺňania formulára. alebo keď vyplnený formulár odošle Predávajúcemu.

4. Technické požiadavky potrebné na využívanie služieb poskytovaných Predávajúcim:

a) zariadenie s prístupom na internet,

b) webový prehliadač, ktorý podporuje cookies,

c) prístup k e-mailu.

5. Zákazník platí poplatky súvisiace s prístupom do siete Internet a prenosom dát podľa tarify svojho poskytovateľa internetových služieb.

§4. Predajná zmluva

1. Predávajúci vám umožňuje zadávať objednávky produktov dostupných v Internetovom obchode:

a) pomocou objednávkového formulára dostupného v internetovom obchode 24 hodín denne, 7 dní v týždni,

b) telefonicky na +48 880 207 047, +48 886 650 599 alebo +48 18 47 24 900,

c) elektronicky na biuro@jaroszpol.com.

2. Na zadanie objednávky pomocou Objednávkového formulára si Zákazník vyberie Produkt dostupný v Internetovom obchode, pričom uvedie množstvo, ktoré má v úmysle zakúpiť, a uvedie vlastnosti objednaného Produktu. Po výbere Produktu (pridaní Produktu do „košíka“ prostredníctvom funkcionality dostupnej v Internetovom obchode) Zákazník vyplní Objednávkový formulár, v ktorom uvedie údaje potrebné na dokončenie objednávky Predávajúcim a následne potvrdí zadanie objednávky pomocou tlačidlo „Objednať a zaplatiť“.

3. Pre uskutočnenie objednávky telefonicky alebo e-mailom poskytne Zákazník Predávajúcemu informácie o objednanom Tovare a údaje potrebné na vybavenie objednávky, najmä identifikačné údaje, adresné údaje a údaje umožňujúce kontakt ohľadne objednávky (tel. číslo, e-mailová adresa).

4. Predávajúci po prijatí objednávky zašle zákazníkovi vyhlásenie o prijatí objednávky elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú pri objednávke. Následne po overení možnosti splnenia objednávky odošle Predávajúci Zákazníkovi správu potvrdzujúcu objednávku. Keď Zákazník dostane správu potvrdzujúcu objednávku, je uzavretá kúpna zmluva.

5. Správa potvrdzujúca objednávku obsahuje dohodnuté podmienky kúpnej zmluvy, najmä množstvo a druh objednaného Tovaru, celkovú cenu k úhrade spolu s nákladmi na doručenie a výšku poskytnutých zliav (ak sa uplatňujú).

§5. Čas spracovania objednávky a doručenia

1. Predávajúci vybavuje objednávky v poradí, v akom ich prijíma (s prihliadnutím na §6 bod 4 týchto Poriadkov).

2. Doba spracovania objednávky zahŕňa prípravu, kompletizáciu, balenie a dodanie Produktu Predávajúcim. Priemerná doba spracovania objednávky je od 2 do 5 pracovných dní.

3. Objednávky zadané v pracovný deň po 14:00 a v dňoch pracovného pokoja sa považujú za zadané v nasledujúci pracovný deň.

4. V prípade objednávok pozostávajúcich z viacerých Produktov s rôznou dostupnosťou, ktoré majú byť dodané v jednej zásielke, bude termín vybavenia objednávky závisieť od dátumu dokončenia posledného Produktu zahrnutého v objednávke Predávajúcim, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Zákazník.

5. Čas spracovania objednávky by mal zahŕňať čas dodania Produktu Zákazníkovi prepravcom v súlade so spôsobom doručenia, ktorý si Zákazník zvolil. Informácie o spôsoboch doručenia a nákladoch sú dostupné na webovej stránke internetového obchodu a sú uvedené zákazníkovi pri zadávaní objednávky.

6. Objednávky sú uvoľnené na doručenie dopravcovi len v pracovné dni.

7. Zákazník by mal po prevzatí zásielky dôkladne skontrolovať stav obalu a jeho obsah. Ak sa zistia nejaké poškodenia alebo iné nezrovnalosti, kuriér by mal v prítomnosti kuriéra vypracovať protokol o škode a informovať o tom Predávajúceho.

8. Ak bude zásielka odmietnutá alebo nebude možné ju doručiť z dôvodov na strane Zákazníka, Predávajúci má právo účtovať Zákazníkovi náklady, ktoré mu v súvislosti s takouto situáciou vznikli (napr. náklady na vrátenie zásielky Predávajúcemu alebo opätovné doručenie zásielky). odoslanie zákazníkovi).

9. Ak Predávajúci uhradí Zákazníkovi škodu spôsobenú prepravou Produktu, nároky Zákazníka voči prepravcovi v rozsahu, v akom ich kryl Predávajúci, prechádzajú na Predávajúceho. Prevod pohľadávok na Predávajúceho si nevyžaduje uzatvorenie samostatnej zmluvy o postúpení.

10. Predávajúci vám umožňuje vyzdvihnúť si objednávku na jeho stacionárnom mieste na adrese JAROSZPOL, Łętowe 265, 34-733 Mszana Górna. Vyzdvihnutie objednávky je možné až potom, čo Predávajúci potvrdí, že Produkty sú pripravené na odoslanie a stanoví termín vyzdvihnutia.

§6. Spôsob platby

1. Predávajúci umožňuje platby za objednané Produkty:

a) formou platby vopred elektronickým prevodom a prostredníctvom BLIK prostredníctvom online platobného systému;

b) formou platby vopred platobnou kartou prostredníctvom online platobného systému. Zoznam podporovaných kariet:

– vízum,

– Visa Electron,

– MasterCard,

– MasterCard Electronic,

– Maestro;

c) formou platby vopred bežným prevodom na bankový účet predávajúceho,

d) na dobierku,

e) na dobierku na stacionárnom mieste.

2. Prevádzkovateľom online platobného systému je Blue Media S.A.i Autopay S.A.  so sídlom v Sopote na ul. Powstańców Warszawy 6. Elektronické platby Zákazník uskutočňuje za podmienok uvedených v predpisoch prevádzkovateľa systému.

3. Pri voľbe platby vopred je zákazník povinný uhradiť platbu do piatich dní od uzavretia zmluvy. V prípade neuhradenia platby v uvedenej lehote môže byť objednávka stornovaná.

4. Predávajúci pristúpi k vybavovaniu objednávky po prijatí informácie od prevádzkovateľa elektronického platobného systému o kladnej autorizácii transakcie alebo po pripísaní peňažných prostriedkov na bankový účet v prípade platby bežným prevodom. V prípade platby na dobierku alebo dobierky na stacionárnom mieste predávajúci vybaví objednávku po jej potvrdení.

5. Doklad o kúpe je Zákazníkovi doručený spolu s Produktom alebo elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú Zákazník uviedol pri objednávke.

6. V prípade potreby vrátenia finančných prostriedkov za transakciu uskutočnenú Zákazníkom platobnou kartou, Predávajúci vykoná vrátenie peňazí na bankový účet priradený k platobnej karte Zákazníka.

§7. Záruka na chyby produktu

1. V zmysle čl. 556 zákona z 23. apríla 1964, Občiansky zákonník, Predávajúci zodpovedá Zákazníkovi, ak má predaný Produkt fyzickú alebo právnu vadu. Predávajúci sa zbavuje zodpovednosti zo záruky, ak zákazník v čase uzatvárania zmluvy o vade vedel.

2. Dodanie Produktu v rámci uplatnenia práv zo záruky za vady prebieha na náklady Predávajúceho.

3. Predávajúci zodpovedá v rámci záruky v prípade zistenia vady do dvoch rokov odo dňa dodania Produktu Zákazníkovi.

4. Hlásenia o chybách Produktu zasielajte elektronicky na biuro@jaroszpol.pl alebo písomne ​​na adresu Predávajúceho. Žiadosť je možné zaslať na formulári priloženom ako príloha 2 k pravidlám.

5. Ak má predávaná vec vady, môže zákazník podať vyhlásenie o znížení ceny alebo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ predávajúci bezodkladne a bez nadmerných ťažkostí zákazníkovi nevymení vadnú vec za bezvadnú alebo vadu neodstráni. . Toto obmedzenie neplatí, ak už bola vec vymenená alebo opravená predávajúcim alebo si predávajúci nesplnil povinnosť vymeniť vec za bezvadnú alebo odstrániť vadu.

6. Zákazník môže namiesto odstránenia vady navrhované predávajúcim požadovať výmenu veci za bezvadnú, alebo namiesto výmeny veci odstránenie vady, pokiaľ vec neuvedie do zhody uzavretie zmluvy spôsobom zvoleným zákazníkom je nemožné alebo by si vyžadovalo nadmerné náklady v porovnaní so spôsobom navrhovaným predávajúcim.

7. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o nepodstatnú vadu

8. Ak je potrebné posúdiť fyzické chyby, Produkt by mal byť doručený na adresu: F.U.H. JAROSZPOL, Łętowe 265, 34-733 Mszana Górna.

9. Predávajúci odpovie na oznámenie Zákazníka do 14 kalendárnych dní odo dňa jeho doručenia. Neprerokovanie prihlášky v stanovenej lehote sa rovná jej prijatiu.

§8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom v súvislosti s čl. 27 zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov máte právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu.

2. Ustanovenia týkajúce sa spotrebiteľa obsiahnuté v tejto kapitole sa vzťahujú na fyzickú osobu, ktorá uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, ak z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre túto osobu nemá odborný charakter, v dôsledku čoho najmä z predmetu svojej podnikateľskej činnosti., sprístupnené na základe ustanovení o Centrálnej evidencii a informáciách o hospodárskej činnosti.

3. Právo na odstúpenie od zmluvy je možné do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď Zákazník alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme Produkt. Ak sa zmluva vzťahuje na veľa položiek, ktoré sa dodávajú samostatne, v dávkach alebo po častiach, lehota plynie od momentu prevzatia poslednej položky, dávky alebo časti.

4. Zákazník môže odstúpiť od zmluvy podaním vyhlásenia na formulári, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto pravidiel, zaslaním na adresu predávajúceho alebo elektronicky na biuro@jaroszpol.com.

5. Na dodržanie lehoty uvedenej v bode 3. stačí zaslať vyhlásenie o odstúpení od zmluvy pred jej uplynutím.

6. Predávajúci bezodkladne potvrdí zákazníkovi prijatie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.

7. Predávajúci bezodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy, vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal, vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci vráti platbu rovnakým spôsobom platby, aký použil Zákazník, pokiaľ Zákazník výslovne nesúhlasil s iným spôsobom vrátenia, ktorý pre neho nebude znamenať žiadne náklady.

8. Ak Predávajúci neponúkol, že si Produkt od Zákazníka vyzdvihne sám, môže zadržať vrátenie prijatých platieb, kým nedostane Produkt späť alebo kým Zákazník nepreukáže jeho zaslanie späť, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

9. Ak si Zákazník zvolil iný ako najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim, Predávajúci nie je povinný uhradiť Kupujúcemu dodatočné náklady, ktoré mu tým vznikli.

10. Zákazník je povinný bezodkladne, najneskôr však do 14 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, vrátiť vec Predávajúcemu alebo odovzdať ju predávajúcemu poverenej osobe, pokiaľ mu Predávajúci neponúkol produkt si vyzdvihnúť sám. Na dodržanie lehoty stačí vrátiť Produkt pred uplynutím jeho platnosti.

11. Zákazník znáša iba priame náklady na vrátenie Produktu.

12. Tovar by mal byť doručený Predávajúcemu na adresu: F.U.H. JAROSZPOL, Łętowe 265, 34-733 Mszana Górna.

13. Zákazník je povinný pri preprave Produkt riadne zabezpečiť. Zásielky zaslané na dobierku predávajúci nepreberá.

14. Spotrebiteľ v prípade odstúpenia od zmluvy zodpovedá za zníženie hodnoty veci, ktoré vzniklo v dôsledku používania veci nad rámec toho, čo je potrebné na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti veci.

15. Objednávateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo vzťahu k zmluvám uvedeným v čl. 38 zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov, okrem iného. v súvislosti so zmluvou:

a) pri ktorej je predmetom služby neprefabrikovaná vec vyrobená podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;

b) v ktorej je predmetom služby vec dodávaná v uzavretom obale, ktorú nie je možné po otvorení obalu vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bol obal po doručení otvorený;

c) v ktorej sú predmetom služby veci, ktoré sú po dodaní vzhľadom na svoju povahu neoddeliteľne spojené s inými vecami.

§9. Odstúpenie od zmluvy o poskytovaní elektronických služieb a reklamačné konanie

1. V prípade zmlúv o poskytovaní elektronických služieb nepretržitého a neurčitého charakteru má Zákazník právo zmluvu vypovedať. Zákazník môže zmluvu vypovedať výpoveďou s okamžitou platnosťou a bez udania dôvodu zaslaním vyhlásenia o odstúpení na e-mailovú adresu biuro@jaroszpol.pl.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo vypovedať zmluvu o poskytovaní elektronických služieb nepretržitého a neurčitého charakteru so 14-dňovou výpovednou lehotou v prípade, že Zákazník poruší ustanovenia tohto poriadku.

3. V prípade neplnenia alebo nesprávneho plnenia služieb poskytovaných prostredníctvom Internetového obchodu Predávajúcim je Zákazník oprávnený podať reklamáciu elektronicky na adresu: biuro@jaroszpol.pl.

4. Riadne uplatnená reklamácia by mala obsahovať meno a priezvisko objednávateľa (meno a priezvisko alebo názov firmy, adresu bydliska alebo sídla firmy a e-mailovú adresu), predmet reklamácie spolu s uvedením obdobia, ktorého sa reklamácia týka a okolnosti odôvodňujúce podanie sťažnosti.

5. Reklamáciu predávajúci posúdi do 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia reklamácie.

§10. Ustanovenia týkajúce sa podnikateľov

1. Ustanovenia tohto odseku sa vzťahujú len na Zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi podľa čl. 221 Občianskeho zákonníka.

2. Ustanovenia tohto odseku sa nevzťahujú na kúpne zmluvy, ak kupujúcim je fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu priamo súvisiacu s jej podnikateľskou činnosťou, pričom z obsahu tejto zmluvy vyplýva, že pre túto osobu nemá odborný charakter. , vyplývajúce najmä z predmetu činnosti vykonávanej osobou.podnikateľskej činnosti, sprístupnené na základe ustanovení o Centrálnej evidencii a informáciách o hospodárskej činnosti.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo od kúpnej zmluvy kedykoľvek odstúpiť, pokiaľ Produkt nebol doručený Zákazníkovi, tretej osobe konajúcej v mene Zákazníka alebo dopravcovi, ktorý dodanie Zákazníkovi zabezpečuje. Odstúpením od zmluvy zo strany predávajúceho nevznikajú nároky zo strany zákazníka voči predávajúcemu.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo obmedziť spôsoby platby dostupné v Internetovom obchode. Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať predplatenie celej hodnoty objednávky alebo jej časti bez ohľadu na spôsob platby, ktorý si zákazník zvolil.

5. V zmysle čl. 558 Občianskeho zákonníka, v prípade predaja Produktu Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, je zodpovednosť Predávajúceho zo záruky vylúčená.

6. V zmysle čl. 548 §1 Občianskeho zákonníka, pri dodaní Produktu Predávajúcim Zákazníkovi, tretej osobe určenej Zákazníkom alebo prepravcom, výhody a bremená súvisiace s Produktom a riziko náhodnej straty alebo poškodenia Produktu sú prevedené na Zákazníka.

7. Zodpovednosť Predávajúceho voči Zákazníkovi je obmedzená výlučne na skutočné škody, ktoré Zákazníkovi vzniknú v súvislosti s nesprávnym plnením zmluvy zo strany Predávajúceho, pričom Predávajúci ručí vo výške nie vyššej, ako je hodnota objednávky zadanej Zákazníkom. .

§11. Zodpovednosť predávajúceho

1. Predávajúci nezodpovedá za zadanie nesprávnych údajov zo strany Zákazníka (najmä uvedením nesprávnych údajov vo formulároch dostupných na webovej stránke) ani za konanie Zákazníka spôsobom, ktorý bráni alebo znemožňuje poskytovanie a realizáciu služieb Predávajúcim. .

2. Predávajúci nezodpovedá za následky používania Internetového obchodu Zákazníkom spôsobom, ktorý je v rozpore s ustanoveniami Predpisov, platnými právnymi predpismi a platnými zásadami spoločenského spolunažívania alebo zvyklosťami.

3. Predávajúci si vyhradzuje právo pozastaviť alebo ukončiť poskytovanie jednotlivých funkcionalít Internetového obchodu z dôvodu potreby údržby, kontroly alebo rozšírenia technickej databázy alebo softvéru. Pozastavením alebo ukončením jednotlivých funkcionalít Internetového obchodu nesmie dôjsť k porušeniu práv Zákazníka.

§12. Duševné vlastníctvo

1. Všetok obsah uverejnený v Internetovom obchode (vrátane grafiky, textov, rozloženia stránky a loga), ktorý nepochádza od Zákazníka alebo iných dodávateľov, je chránený autorským právom a je výhradným vlastníctvom Predávajúceho. Použitie tohto obsahu bez písomného súhlasu Predávajúceho má za následok občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť.

2. Zákazník je povinný používať všetok obsah zverejnený v Internetovom obchode len pre svoju osobnú potrebu. Použitie obsahu v akomkoľvek inom rozsahu je povolené len vtedy, ak je to výslovne uvedené predávajúcim.

3. Používanie Internetového obchodu, vrátane používania textu, grafických materiálov, fotografií, aplikácií, databáz alebo iného obsahu neznamená, že Zákazník nadobudol akékoľvek práva vo vzťahu k uvedenému obsahu, a najmä neznamená, že získanie ekonomických autorských práv alebo súvisiacich práv alebo licencie.

4. Bez výslovného súhlasu Predávajúceho je zakázané vykonávať nasledujúce činnosti:

a) kopírovanie, upravovanie a elektronické alebo iné prenášanie Internetového obchodu alebo jeho častí, ako aj jednotlivého obsahu sprístupneného prostredníctvom neho,

b) akýmkoľvek spôsobom šíriť obsah zverejnený v Internetovom obchode,

c) sťahovanie obsahu databáz a jeho úplné alebo čiastočné opätovné použitie.

§13. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto Poriadku. O zmenách Pravidiel bude Predávajúci informovať na stránke Internetového obchodu najmenej 14 kalendárnych dní pred nadobudnutím účinnosti zmien Pravidiel. Zmena ustanovení Pravidiel sa nevzťahuje na Zákazníkov, ktorí zadali objednávku počas doby platnosti predchádzajúcej verzie Pravidiel. Zmeny Predpisov počas trvania nepretržitého zmluvného vzťahu sú pre druhú stranu záväzné, ak sú splnené náležitosti uvedené v čl. 384 Občianskeho zákonníka a zmluvná strana zmluvu vo výpovednej lehote 14 kalendárnych dní nevypovedala.

2. V ostatných záležitostiach, ktoré nie sú upravené ustanoveniami tohto poriadku, platia príslušné ustanovenia poľského práva. Ak sú ustanovenia platné v krajine spotrebiteľa pre spotrebiteľa priaznivejšie a tieto ustanovenia nemožno zmluvou vylúčiť, použijú sa v zmluve uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu.

3. Zákazník má možnosť využiť mimosúdne spôsoby vybavovania reklamácií a uplatňovania nárokov vyplývajúcich z objednávok zadaných v Obchode. Ide najmä o: v prípade sporu o vlastnícke práva z kúpnych zmlúv a zmlúv o poskytovaní služieb podanie žiadosti o preskúmanie prípadu Stálemu spotrebiteľskému rozhodcovskému súdu pôsobiacemu pri príslušnom Pokrajinskom inšpektoráte obchodnej inšpekcie; podanie žiadosti Pokrajinskému inšpektorovi obchodnej inšpekcie v Krakove (http://www.krakow.wiih.gov.pl) na vykonanie úkonov smerujúcich k mimosúdnemu riešeniu sporu podľa zákona z 23. septembra 2016 o mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov ( Journal of Laws of 2016, bod 1823).

4. Bez ohľadu na bod 3 môže Zákazník požiadať o pomoc mestského (okresného) ombudsmana spotrebiteľov. Všetky potrebné informácie možno získať na webovej stránke Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa www.uokik.gov.pl.

5. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, môže využiť aj elektronický spôsob riešenia sporov s Predávajúcim prostredníctvom ODR platformy dostupnej na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

6. Spory vzniknuté v dôsledku poskytovania služieb podľa tohto poriadku budú riešené:

a) na všeobecný súd podľa uváženia Zákazníka v súlade s príslušnými ustanoveniami poľského práva, ak je Zákazníkom spotrebiteľ alebo podnikateľ uvedený v §8 bod 2 Nariadení,

b) spoločný súd príslušný podľa sídla predávajúceho, ak zákazník nie je spotrebiteľom.

7. Prílohy k nariadeniam tvoria ich neoddeliteľnú súčasť.

8. Nariadenia nadobúdajú účinnosť 8. februára 2022.