Všetky ceny obsahujú DPH vo výške 23%.

Política ochrany osobných údajov

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

§1. Správca osobných údajov

1. Správcom osobných údajov v zmysle čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z r. 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR) je Krystian Jarosz, podnikajúci pod názvom Firma Usługowo- Handlowa JAROSZPOL Jarosz Krystian na adrese: Łętowe 265, 34-733 Mszana Górna, NIP: 7371982780, REGON: 122396650.

2. E-mailová adresa správcu údajov: biuro@jaroszpol.com.

3. Správca v zmysle čl. 32 sekcia 1 GDPR dodržiava zásadu ochrany osobných údajov a uplatňuje primerané technické a organizačné opatrenia, aby nedošlo k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmene, neoprávnenému zverejneniu alebo neoprávnenému prístupu k osobným údajom spracúvaným v súvislosti s podnikaním.

4. Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné, avšak nevyhnutné pre uzavretie zmluvy so správcom údajov.

5. Správca údajov spracúva osobné údaje v rozsahu potrebnom na plnenie zmluvy alebo poskytovanie služieb dotknutej osobe.

§2. Účel a základ spracúvania osobných údajov

Správca spracúva osobné údaje na tieto účely:

a) príprava obchodnej ponuky v reakcii na záujem zákazníka, ktorý je oprávneným záujmom prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR);

b) uzatváranie a realizácia kúpnych zmlúv so zákazníkmi, na základe uzatvorenej zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR);

c) poskytovanie služieb elektronicky prostredníctvom Internetového obchodu, na základe uzatvorenej zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR);

d) vybavovanie reklamačného procesu, na základe povinnosti uloženej prevádzkovateľovi v súvislosti s platnými právnymi predpismi (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);

e) účtovníctvo súvisiace s vystavovaním a prijímaním zúčtovacích dokladov, podľa ustanovení daňového zákona (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR);

f) archivácia údajov za účelom zisťovania, prešetrovania alebo obrany pred nárokmi alebo potreby preukázať skutočnosti, čo je oprávnený záujem prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR);

g) telefonický alebo e-mailový kontakt, najmä v odpovedi na otázky adresované prevádzkovateľovi, čo je oprávnený záujem prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR);

h) zasielanie technických informácií týkajúcich sa prevádzky Internetového obchodu a služieb využívaných zákazníkom, čo je oprávnený záujem správcu údajov (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR);

i) marketing, ktorý je jeho oprávneným záujmom (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) alebo je založený na predtým udelenom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).

§3. Príjemcovia údajov. Prenos údajov do tretích krajín

1. Príjemcami osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom môžu byť subjekty spolupracujúce s prevádzkovateľom, ak je to potrebné na plnenie zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou.

2. Príjemcami osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom môžu byť aj subdodávatelia – subjekty, ktorých služby prevádzkovateľ na spracúvanie údajov využíva, napríklad účtovné kancelárie, advokátske kancelárie, subjekty poskytujúce IT služby (vrátane hostingových služieb).

3. Správca údajov môže byť podľa platných právnych predpisov povinný poskytnúť osobné údaje, najmä poskytnúť osobné údaje oprávneným štátnym orgánom alebo inštitúciám.

4. Osobné údaje nebudú odovzdané subjektu so sídlom mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, napríklad spoločnosti Google LLC.

§4. Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu trvania zmluvy uzatvorenej s dotknutou osobou a po jej skončení na účely súvisiace s uplatňovaním nárokov súvisiacich so zmluvou, plnením povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu trvania zmluvy. premlčacej dobe v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

2. Správca údajov uchováva osobné údaje obsiahnuté v zúčtovacích dokladoch po dobu uvedenú v ustanoveniach zákona o dani z tovarov a služieb a zákona o účtovníctve.

3. Správca údajov uchováva osobné údaje spracúvané na marketingové účely po dobu 10 rokov, najdlhšie však do odvolania súhlasu so spracúvaním údajov alebo do vznesenia námietky proti spracúvaniu.

4. Správca údajov uchováva osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v ods. 1-3 po dobu jedného roka, pokiaľ súhlas so spracovaním údajov nebol odvolaný skôr a v spracovaní údajov nemožno pokračovať na inom základe ako súhlas dotknutej osoby.

§5. Práva dotknutej osoby

1. Každá dotknutá osoba má právo:

a) prístup – získanie potvrdenia od správcu, či sú jej osobné údaje spracúvané. Ak sa o osobe spracúvajú údaje, je oprávnená k nim pristupovať a získať tieto informácie: o účeloch spracúvania, kategóriách osobných údajov, informáciách o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým údaje boli alebo budú zverejnené, o dobe uchovávania údajov alebo o kritériách ich spracúvania. určenie práva dotknutej osoby požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov a namietať proti spracúvaniu (článok 15 GDPR) ;

b) získať kópiu údajov – získať kópiu dotknutej osoby, prvá kópia je bezplatná a za ďalšie kópie môže správca uložiť primeraný poplatok vyplývajúci z administratívnych nákladov (článok 15 ods. GDPR);

c) opraviť – požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov alebo doplnenie neúplných údajov (článok 16 GDPR);

d) na vymazanie údajov – požiadať o vymazanie osobných údajov, ak správca už nemá právny základ na ich spracúvanie alebo údaje už nie sú potrebné na účely spracúvania (čl. 17 GDPR);

e) na obmedzenie spracúvania – žiadosť o obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 GDPR), keď:

– dotknutá osoba popiera správnosť osobných údajov – na dobu umožňujúcu prevádzkovateľovi skontrolovať správnosť údajov,

– spracovanie je nezákonné a dotknutá osoba namieta proti ich vymazaniu a žiada obmedzenie ich použitia,

– prevádzkovateľ už tieto údaje nepotrebuje, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov,

– dotknutá osoba vzniesla námietku proti spracúvaniu – kým sa nezistí, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad dôvodmi na námietku dotknutej osoby;

f) na prenos údajov – na získanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a požadovať zaslanie týchto údajov inému prevádzkovateľovi, ak údaje sa spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby alebo súhlasu s ním uvedeného a ak sa údaje spracúvajú automatizovaným spôsobom (článok 20 GDPR);

g) namietať – namietať spracúvanie jej osobných údajov na zákonom oprávnené účely správcu z dôvodov súvisiacich s jej konkrétnou situáciou vrátane profilovania. Prevádzkovateľ následne posúdi existenciu platných oprávnených dôvodov na spracúvanie, prevažujúcich záujmov, práv a slobôd dotknutých osôb alebo dôvodov na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov. Ak sú podľa posúdenia záujmy dotknutej osoby dôležitejšie ako záujmy prevádzkovateľa, prevádzkovateľ bude povinný prestať spracúvať údaje na tieto účely (článok 21 GDPR).

2. Pre uplatnenie vyššie uvedených práv by mala dotknutá osoba kontaktovať prevádzkovateľa prostredníctvom poskytnutých kontaktných údajov a informovať ho, aké právo a v akom rozsahu si chce uplatniť.

3. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je predseda Úradu na ochranu osobných údajov vo Varšave.

§6. Profilovanie

Osobné údaje získané správcom údajov nebudú spracovávané automatizovane, a to ani prostredníctvom profilovania.